facebook

İngilizcede iki fikir veya durum hakkında karşılaştırma yaparken çeşitli kelime grupları kullanılır. Bu kelime grupları; kıyaslama sıfatları (comparative&superlative adjectives), bazı bağlaçlar (conjunctions) ve geçiş zarfları ve tümceleridir( transitional adverbs and phrases). Sırasıyla bütün bu kelime gruplarını kullanarak İngilizcede nasıl kıyaslama yapıldığına bakalım.

1) Kıyaslama sıfatları kullanarak karşılaştırma yapmak: ( Comparative & Superlative Adjectives)

a) Comparatives Kullanılan sıfata ‘’daha’’ anlamını yükleyen yapılardır. Cümle kurarken ‘’-er than’’ veya ‘’more ... than’’ kalıpları eklenir. • Eğer kullanacağımız niteleme sıfatı tek heceli ise ise bu durumda o sıfata ‘’-er than’’ kalıbını ekleyerek kıyaslama cümlemizi kuracağız. Subject + am\is\are + Adjevtive + -er than (Özne + am\is\are + Sıfat + -den daha) My car is faster than yours. ( Benim arabam seninkinden daha hızlıdır.) The moon is smaller than the sun. ( Ay, güneşten daha küçüktür.) Konya is bigger than Ordu. ( Konya, Ordudan daha büyüktür.) • Ancak kullanacağımız niteleme sıfatı iki veya daha fazla heceden oluşuyorsa, ‘’ more ... than’’ kalıbını kullanmalıyız. Subject + am\is\are + more + Adjective + than ( Özne + am\is\are + daha + Sıfat + -den\dan ) Ali is more intelligent than Hakan. ( Ali, Hakandan daha akıllıdır.) John is more careful than Esra. ( John, Esradan daha dikkatlidir.) Television is more common than radio. ( Televizyon, radyodan daha yaygın kullanılır.)

b) Superlatives Superlative yapı, Türkçede ‘’en’’ ifadesini karşılar. Cümle içinde comparative yapıdan farklı şekilde kullanılır. Cümle kurarken ‘’ the ... -est’’ ya da ‘’ the most’’ kalıpları eklenir. • Eğer kullanacağımız niteleme sıfatı tek heceliyse o sıfata ‘’the ... -est’’ takısını eklemeliyiz. Subject + am\is\are + the + Adjective + -est (Özne + am\is\are + en + Sıfat) Maria is the tallest girl in our classroom. (Maria sınıfımızdaki en uzun boylu kişidir.) This is the cheapest shoe in this shop. ( Bu, dükkandaki en ucuz ayakkabıdır.) • Ancak kullanacağımız niteleme sıfatı iki veya daha fazla heceli ise bu durumda ‘’the most’’ kalıbını kullanmalıyız. Subject + am\is\are + the most + Adjective (Özne + am\is\are + en + Sıfat) Ceren is the most succesful student in this classroom. ( Ceren, bu sınıftaki en başarılı öğrencidir.) Our teacher is the most beautiful woman in the world. ( Öğretmenimiz, dünyadaki en güzel kadındır.)

NOT: İngilizcede niteleme sıfatları kurallı ve kuralsız olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Kurallı niteleme sıfatlarını comparative ve superlative kıyaslama cümlelerinde kullanabiliyoruz ancak kuralsız niteleme sıfatları bu kalıplara uymadığı için onları ezberlememiz gerekir. Aşağıda bazı kuralsız niteleme sıfatları verilmiştir: Kuralsız Sıfatlar Comparative Hali Superlative Hali Good (iyi) Better (daha iyi) The best (en iyi) Bad (kötü) Worse (daha kötü) The worst (en kötü) Little (az) Less (daha az) The least (en az) Much (çok) More (daha fazla) The most (en fazla) Far (Uzak) Further (daha uzak) The furthest (en uzak)

He is my best friend. ( O, benim en iyi arkadaşım.) This mathematics exam is the worst one in the world. ( Bu matematik sınavı, dünyadaki en kötü sınavdır.)

2) Bazı bağlaçlar kullanarak karşılaştırma yapmak: (Conjunctions) İngilizcede iki cümle arasında karşılaştırma yapmak gerekirse şu bağlaçlar kullanılır; though (-e karşın), although(- e rağmen), but(ama). Bu bağlaçları kullanmamız için karşılaştırma yaptığımız iki cümle birbirinin zıttı olmalıdır. Some people want new election but not everybody agrees. ( Bazı insanlar yeni seçim istiyorlar ama herkes bu düşünceye katılmıyor.) Although it is rainy, the weather is warm. (Yağmur yağmasına rağmen hava ılık.)

3) Bazı geçiş zarfları ve tümceleri kullanarak karşılaştırma yapmak: (Transitional adverbs and phrases) •İki cümle arasında benzerlik kurarak karşılaştırma yapmak için kullandığımız zarflar, tümceler ve fiilleri bir tabloda gösterelim: Adverbs (Zarflar) Phrases (Tümceler) Verbs ( Fiiller) Similarly (Aynı şekilde) Like (Gibi) Compare to (Karşılaştırmak) Likewise (Benzer şekilde) Similar (Benzer) Resemble (Andırmak) In the same way (aynı yolla) Equal (Eşit) Match (Eşleştrimek) Also (da) Comparable ( Kıyaslanabilir) Reflect (Yansıtmak)

Finland is a northern country like Norway. (Finlandiya, Norveç gibi bir kuzey ülkesidir.) All students respond similarly in classroom. (Sınıftaki bütün öğrenciler aynı şekilde cevap verdi.)

•İki cümle arasında zıtlık belirterek kıyaslama yapacak olursak bu durumda şu kelime gruplarından yararlanabiliriz; in contrast (tam aksine), on the other hand (diğer yandan), however(ama), unlike (-den farklı). Unlike his sister, Sara is interested in physics. (Kız kardeşinden farklı olarak, Sara fiziğe ilgi duyuyor.)